ALLMÄNNA VILLKOR

LADDA NER

Bilaga 5.1(b)
STANZA AB
ALLMÄNNA VILLKOR (VERSION 2021:1)
STANZA AB
ORG. NR: 556972–4403 | POSTADRESS: GJUTERIGATAN 19 652 21 KARLSTAD | E-POST: KONTAKT@STANZA.SE
WWW.STANZA.SE


1 Allmänt
Dessa allmänna villkor ersätter alla Stanzas tidigare allmänna villkor och gäller för samtliga uppdragsavtal som är tecknade med Stanza. Stanza förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren. Den senaste och gällande versionen finns alltid på stanza.se.

2 Åtaganden m.m.
2.1 Stanza åtar sig att för kundens räkning utföra avtalade tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter. Stanza förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar mot kunden. Stanzas medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Detta innebär att information som erhållits genom uppdraget inte kan föras vidare utan godkännande från kunden om inte annat följer av lag.

2.2 Uppdraget eller delar av uppdraget kan komma att utföras av andra bolag inom Stanzas koncern. Samtliga Stanzas åtaganden mot dig som kund gäller även för dessa bolag.

2.3 Kunden är självständigt ansvarig för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter och är medveten om att resultatet av Stanzas arbete baserar sig på dessa uppgifter. Ovanstående gäller även i de fall Stanzas biträde är långtgående.

2.4 Kunden är alltid ytterst ansvarig för lämnade uppgifter och att den har behörighet att företräda företaget. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla. De godkänns vid inloggning i eller beställning av respektive tjänst.

3 Avtalstid och arvoden
3.1 För uppdraget ska kunden erlägga arvode enligt de grunder och betalningsvillkor [(20 dagar)] som Stanza tillämpar, eller enligt särskild överenskommelse. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Fakturaavgift tas ut på pappersfakturor. Påminnelse- och inkassokostnader tillkommer vid försenad betalning.

3.2 På tidsbestämda uppdrag gäller överenskommen avtalstid med uppsägningstid om en (1) månad före avtalstidens utgång. På uppdrag som löper tillsvidare gäller en (1) månads ömsesidig uppsägningstid, om inte annat överenskommits i uppdragsavtalet. Uppsägningen ska ske skriftligen.

3.3 Stanza har under avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete.

4 Krav och ansvarsbegränsning
4.1 Om någon av parterna väsentligt försummar sina förpliktelser enligt uppdragsavtalet har den andra parten rätt att omedelbart säga upp uppdragsavtalet. Detsamma gäller om någon av parterna agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt, kommer på obestånd eller om det föreligger överhängande risk att någon av parterna kommer på obestånd. Stanza ansvarar för skada som kunden lidit endast om skadan vållats av Stanza genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till två miljoner kronor om inte annat avtalats.

4.2 Vid beräkning av skada utges ej ersättning för indirekta kostnader som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande; ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts endast efter uttryckligt godkännande av Stanza. Kunden ska skriftligen anmäla skada inom sex (6) månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem (5) år från uppdragets utförande.


Bilaga 5.1(b)
STANZA AB
ALLMÄNNA VILLKOR (VERSION 2021:1)
STANZA AB
ORG. NR: 556972–4403 | POSTADRESS: GJUTERIGATAN 19 652 21 KARLSTAD | E-POST: KONTAKT@STANZA.SE
WWW.STANZA.SE

5 Personuppgifter
5.1 För att kunna fullgöra avtalet behöver Stanza samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Stanzas åtaganden gentemot dig som kund, för att informera om nyheter, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte. För mer information om hur Stanza behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår vid var tid gällande integritetspolicy vilken finns tillgänglig på stanza.se.

5.2 Stanza är personuppgiftsbiträde i alla Stanzas ekonomitjänster. Godkännande av dessa allmänna villkor innebär även godkännande av bilagt personuppgiftsbiträdesavtal.

6 Force majeure
Om Stanzas möjligheter att fullgöra skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom Stanzas kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, strömavbrott, brand och strejk ska Stanza vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.

7 Tillämplig lag och tvistelösning
Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag ska tillämpas.
________________________